Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

4 savaitė: Kirilika lietuvių kalbai. Jonas Krečinskis

Reikėtų atkreipti dėmesį bent į du dalykus: a) ortografijos bruožus, b) tarmę. Užpildyti bent dviem pirmiem tekstam po lentelę. Trečiąjį palyginti su antruoju.

Tekstai:

1. [Jonas Krečinskis]: БУКВAРСЪ ЖЕМАЙТИШКАЙ-РУСИШКАСИСЪ [...] ПАРЪ IОНА КРЕЧИНСКИ [...] 1865 (p. 19–27)

2. [Jonas Krečinskis]: РУСИШКАЙ–ЛЕТУВИШКАСИСЪ КАЛЕНДОРЮСЪ АНТЪ 1871 МЕТУ. Rankraštis (l. 64r, 65r)

3. [Jonas Krečinskis]: РУСИШКАЙ–ЛЕТУВИШКАСИСЪ КАЛЕНДОРЮСЪ АНТЪ 1871 МЕТУ. Парашитасъ паръ I. Кречински. ВИЛЬНА. Печатня А. Г. Сыркина, на большой улицѣ, домъ Родкевичевой, возлѣ Никольской церкви, 1871 (p. 64–65). Palyginti rankraštį ir šį spaudinį: rašybą, tarmę ir pan.

 

Skaityti dokumentus:

1. LVIA dokumentas: Antano Petkevičiaus laiškas apie Krečinskio rusų abėcėlę (recenzija) ir svarstymai apie rašybą bei projektus kaip modeliuoti lietuviškos kirilikos organizavimą, 1864 m. spalio 20 d.

2. LVIA dokumentas „О выдачѣ Кречинскому вознаражденiя“, 1865 m. kovo 12 d.

3. LVIA dokumentas (originalas): Krečinskio bylos ištraukėlė, 1864 m.

 

Skaityti straipsnius:

1. Darius Staliūnas, „Lietuvių tapatumas, kalba ir rašmenys Rusijos tautinėje politikoje (XIX a. 7-asis dešimtmetis)“, Raidžių draudimo metai, sud. Darius Staliūnas, Vilnius, LII, 2004 (p. 79–109)

2. Michail Dolbilov, „Imperijos biurokratija ir lietuvių kalbos lotyniškais rašmenimis draudimas 1864–1882 m.“, Raidžių draudimo metai, sud. Darius Staliūnas, Vilnius, LII, 2004 (p. 111–137)

3. Сергей Токть, „Латиница или кириллица: проблема выбора алфавита в белорусском национальном движении во второй половине ХIX – начале ХХ века“, Ab Imperio, 2005.