Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistic

5 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Motiejus Valančius, Ivanas Šulginas, Jonas Juška

 

Pildyti lentelę pagal tekstus:

1. Motiejus Valančius. 1866 metų ganytojiškas rankraštinis kirilika rašytas laiškas (ne Valančiaus ranka).

2. Ivanas Šulginas. (SIunčiu el. paštu). Tai 1864 metų rankraštinis bandymas taikyti kiriliką Račkauskio ir Juzumo Senajam Aukso Altoriui (1864). Palygintina su šituo lietuvišku prototipu (pagal jį Šulginas rengė).

3. Jonas Juška:

a) Gramatikos nuotrupos. (Atvešiu atsišviesti).

b) ЛИТОВСКIЯ НАРОДНЫЯ ПѢСНИ. СЪ ПЕРЕВОДОМЪ НА РУССКIЙ ЯЗЫКЪ. И. А. ЮШКЕВИЧА. САНКТПЕТНРБУРГ Ъ; 1867.

 

Skaityti:

1. G. S. „The Letter <J> And Two Language Planning Strategies Of the Cyrillic Script For Lithuanian In Late Nineteenth Century“. (SIunčiu el. paštu). (Nebūtinai labai atidžiai...)