Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistic

6 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Eduardas Volteris ir dar kartą <j>. Rusų valdininkų požiūris į kirilikos įvedimą.

 

Tekstai:

1. Eduardas Volteris, БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГIЯ СВЯТАГО IОАННА ЗЛАТОУСТА. ДеВIШКА ЛIТУРГIJА ШВЭТО JНО АКСОБРНIО. САНКТПЕТЕРБУРГЪ. Швэтам Петербурге, Метсе 1887. Galima palyginti su kitais Volterio lietuviškais tekstais.

 

Skaityti:

1. Иванъ Корниловъ, Русское дѢло въ СѢверо-Западномъ краѢ, С.-Петербургъ, 1908:

p. 43–48 (V. P. Kulinas apie Muravjovo atvykimą į Vilnių 1863 metų gegužę);

p. 324–325 (S. Mikuckis apie lenkų kalbos knygų rusų abėcėle reikalingumą, 1868 m.);

p. 446–460 (Keturi I. P. Kornilovo laiškai apie rusų abėcėlės įvedimą lietuvių kalbai, 1900–1901 m.);

p. 478–487 (A. Petkevičiaus laiškas prieš M. Valančių, 1866 m.).

2. Александръ Гильфердингъ, Общеславянская азбука, Санктпетербургъ, 1871:

p. 1–18 (Общеславянская азбука);

p. CXVII(117)–CXXVI(126) (Susipažinti su lenkų kalbos kirilizacijos principais, pavyzdžiais).

p. CXXVII(127)–CXXIX(129) (Поясненiе);

3. Maria Brzezina, „Nieznane Polskie podręczniki dla szkół podstawowych pisane grażdanką“, Socjolingwistyka 14, 1994, p.85–98.

4. Apie <j> raidės reikšmę Merkio knygoje, p. (90–91).